Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Świdniku

ZBAWIENIE

Boży sposób

Pierwsi ludzie, Adam i Ewa, zgrzeszyli i utracili społeczność z Bogiem (Rz. 3:23, Rz. 5:12). Od tej pory nad każdym człowiekiem wypisany jest Boży wyrok śmierci - "zapłatą za grzech jest śmierć" (Rz. 6:23). Od tego wyroku nie możemy się uwolnić własnymi siłami. Możemy jednak zostać ułaskawieni na podstawie warunków ustanowionych przez Tego, który ten wyrok ustanowił. Bóg nie chce śmierci grzesznika, lecz "chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni" (1 Tym. 2:4). Dlatego dokonał zbawienia człowieka. Słowo Boże mówi: "I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni" (Dz.Ap. 4:12). Mowa tu o imieniu Jezusa Chrystusa. Jezus powiedział: "Ja jestem droga i prawda, i żywot; nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie" (Jan 14:6). Poprzez męczeńską śmierć, zmartwychwstanie i wniebowstąpienie dowiódł On prawdziwości swojej nauki. Jezus umarł za grzechy całej ludzkości, lecz tylko ci, którzy przyjęli Jezusa i zaakceptowali Jego dzieło zbawienia, są pojednani z Bogiem i mają prawo nazywać się "dziećmi Bożymi" (Jan 1:12).

Chrystus przyszedł na ziemię, aby uwolnić nas od kary za grzechy poprzez ofiarowanie samego siebie. Stał się doskonałą ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, złożoną raz na zawsze (Hebr. 9:26). Nie możemy składać już Bogu żadnej ofiary za grzechy, gdyż w ten sposób unieważniamy to, co uczynił Chrystus. Biblia mówi, że wszyscy zgrzeszyli (Rz. 3:23). To właśnie grzech oddzielił nas od Boga (Iz. 55:1-2). Jezus, który grzechu nie popełnił (2 Kor. 5:21), zakosztował śmierci za nas wszystkich, aby nas przywieść do Boga (1 Pt. 3:18). Kiedy uwierzysz, że Jezus umarł na krzyżu za twoje grzechy, zostaniesz uwolniony od kary za grzechy i pojednany z Bogiem (Rz. 5:1). Kto nie przyjmuje tego, co uczynił Chrystus, sam będzie musiał ponieść karę - wieczne potępienie i oddzielenie od Boga.

Kto uwierzy w Chrystusa ma życie wieczne (Jan 5:24). Opamiętanie i nawrócenie się do Jezusa Pismo Święte nazywa "narodzeniem się na nowo, z Ducha" (Jan 3:5). Przez to duchowe przeżycie człowiek odnawia swoją relację z Bogiem, którą utracił w wyniku grzechu. Zbawienie jest darem łaski Bożej (Ef. 2:8). Nie możemy sobie na nie zasłużyć (Ef. 2:9). To Bóg, który jest miłością (1 Jana 4) obdarza nas życiem wiecznym na podstawie naszej wiary w Chrystusa. Chcesz mieć życie wieczne? Przyjmij to, co Bóg uczynił dla Ciebie w Chrystusie. Módl się i proś Boga, aby przebaczył wszystkie twoje grzechy i stał się Panem twojego życia.

Jak pojednać się z Bogiem?

Najważniejszą rzeczą w życiu człowieka jest pojednanie z Bogiem. Chodzi tutaj o jedyne w swoim rodzaju osobiste przeżycie, które daje człowiekowi świadomość, że Bóg przebaczył mu wszystkie grzechy, oczyścił i usprawiedliwił. Zostaje wtedy przywrócona duchowa łączność z Bogiem, dzięki której człowiek otrzymuje radość, pewność zbawienia i wewnętrzny pokój...

Praktyczne wskazówki

Każdy człowiek potrzebuje zbawienia. Nie ma znaczenia przed Bogiem czy jesteś "dobrym człowiekiem" czy nie. Wszyscy jesteśmy grzeszni, winni wobec Boga i podlegamy Bożemu sądowi. Ratunek jest jedynie w Chrystusie Jezusie. Zbawienia może dostąpić każdy człowiek, nawet największy grzesznik, ponieważ zbawienia nie zapewnia nam nasze nienaganne postępowanie, lecz jedynie wiara w Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego i Jego śmierć na krzyżu za moje i twoje grzechy. Ale ratunek ten jest możliwy tylko wtedy, gdy poddamy się Bogu. Bóg sam określił sposób, w jaki człowiek może zostać zbawiony. Musimy więc odrzucić wszelkie inne koncepcje i podporządkować się Biblii, która jest Słowem Bożym i jedynym autorytetem w sprawach wiary. Teraz podejmij decyzję.

List do Rzymian 10:8-13 mówi o tym, jak pojednać się z Bogiem. Przedstawiona tam zasada jest bardzo prosta: musisz w sercu uwierzyć w Jezusa Chrystusa jako zmartwychwstałego Syna Bożego i ustami wyznać, że Jezus jest Panem. Jeżeli wierzysz całym sercem i odczuwasz ciężar swoich grzechów, pomódl się swoimi słowami korzystając z poniższej modlitwy jako wzoru.

Modlitwa 

Oto przykładowe słowa modlitwy:

Dziękuję Ci Boże, że posłałeś na ziemię swego Syna, Jezusa Chrystusa.
Wierzę z całego serca, że Jezus jest Synem Bożym i Zbawicielem.

(Teraz wyznaj Bogu grzechy, które popełniłeś w swoim życiu.
Bądź szczery, nie ukrywaj niczego, bo Bóg dokładnie zna Twoje życie i serce).

Jest mi przykro z powodu moich win, przepraszam Cię za wszystko,
proszę przebacz mi. Dziękuję Ci dobry Boże, że Jezus umarł za mnie,
że przelał swoją Święta krew za mój grzech. Dziękuję Ci, że mnie wysłuchałeś
i przebaczyłeś wszystkie moje grzechy. Pragnę od tej pory żyć dla Ciebie,
chcę być posłuszny Twemu Słowu. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.

©2006-2023 KCHWE Świdnik <><